PRIVACYVERKLARING GASTOUDEROPVANG ’SPIEGEL-KIND’In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij veilig en zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.
Spiegel-Kind houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
Spiegel-Kind is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u naar aanleiding van onze privacyverklaring vragen hebt
of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Spiegel-Kind
Lindeplein 3
4814 BH Breda
06 499 201 66


Doel gegevensverwerking

Spiegel-Kind verwerkt alleen gegevens van klanten (ouders en kinderen) in het kader van de uitoefening van haar taken. Gegevens van klanten worden verwerkt met als doel:
• Het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens in verband met facturering en de uitvoering van
de overeenkomst;
• Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding
ontwikkeling van het kind;
• Het onderhouden van contacten met ouders, voogden en verzorgers van de kinderen;
• Het verzenden van nieuwsbrieven;
• Het informeren over (wijzigingen in) onze diensten;


Gegevens die worden verwerkt

Spiegel-Kind verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij van ouder(s) en/of kind verwerken zijn indien van toepassing:

• Naam;

• Geslacht;

• Geboortedatum;

• Adres;

• Telefoonnummer (vast, mobiel, werk);

• E-mailadres;

• Burgerservicenummer;

• Facturatiegegevens en bankmutaties e.d.;

• Kopieën identiteitsbewijs

• Verslaglegging startgesprek, risico-inventarisatie en evaluaties;

• Toestemmingsformulieren;

• Overige persoonsgegevens die u verstrekt in correspondentie of telefonisch.

Bewaartermijn

Spiegel-Kind bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We volgen hierin de regels en richtlijnen van de Belastingdienst en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht. Uw gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven, die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. We blijven zelf verantwoordelijk voor deze verwerking.  

In alle andere gevallen worden gegevens alleen aan derden verstrekt indien de klant hiervoor toestemming geeft.

Beveiliging

De bescherming van uw persoonsgegevens wordt serieus genomen. Daarom zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, te weten:

• Alle personen die namens Spiegel-Kind van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan

   geheimhouding daarvan;

• We hanteren een gebruikersnaam en/of wachtwoordbeleid op al onze systemen

• Schriftelijke gegevens worden zorgvuldig opgeborgen;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technischeincidenten;

• Onze website(s) en bestanden staan op beveiligde servers en maken gebruik van een beveiligde verbinding.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, aan te vullen en te laten verwijderen. U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of indien gewenst direct aan een andere partij. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.  

Bovengenoemde rechten zijn niet onbeperkt. Het is mogelijk dat Spiegel-Kind een wettelijke bewaartermijn moet naleven voor bijvoorbeeld de Belastingdienst. In dat geval is het voor Spiegel-Kind wettelijk gezien niet toegestaan bepaalde gegevens te verwijderen, ook al verzoekt u hierom. In een dergelijk geval zullen we alleen de mogelijke gegevens uit het dossier verwijderen, de overige gegevens verwijderen we na de verjaringstermijn.

Een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering kunt u indienen via privacy@4kids.nl.

Klachten

Klachten over het niet juist uitvoeren van het privacybeleid kunnen via de reguliere klachtenprocedure van Spiegel-Kind worden geuit. Daarnaast hebt u het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw kind in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

PRIVACYVERKLARING GASTOUDEROPVANG ’SPIEGEL-KIND’

In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij veilig en zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Spiegel-Kind houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Spiegel-Kind is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u naar aanleiding van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Spiegel-Kind

Lindeplein 3

4814 BH Breda

06 499 201 66

Doel gegevensverwerking

Spiegel-Kind verwerkt alleen gegevens van klanten (ouders en kinderen) in het kader van de uitoefening van haar taken. Gegevens van klanten worden verwerkt met als doel:
• Het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens in verband met facturering en de uitvoering van

   de overeenkomst;

• Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding

   ontwikkeling van het kind;

• Het onderhouden van contacten met ouders, voogden en verzorgers van de kinderen;

• Het verzenden van nieuwsbrieven;

• Het informeren over (wijzigingen in) onze diensten;


Gegevens die worden verwerkt

Spiegel-Kind verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij van ouder(s) en/of kind verwerken zijn indien van toepassing:

• Naam;

• Geslacht;

• Geboortedatum;

• Adres;

• Telefoonnummer (vast, mobiel, werk);

• E-mailadres;

• Burgerservicenummer;

• Facturatiegegevens en bankmutaties e.d.;

• Kopieën identiteitsbewijs

• Verslaglegging startgesprek, risico-inventarisatie en evaluaties;

• Toestemmingsformulieren;

• Overige persoonsgegevens die u verstrekt in correspondentie of telefonisch.

Bewaartermijn

Spiegel-Kind bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We volgen hierin de regels en richtlijnen van de Belastingdienst en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht. Uw gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven, die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. We blijven zelf verantwoordelijk voor deze verwerking.  

In alle andere gevallen worden gegevens alleen aan derden verstrekt indien de klant hiervoor toestemming geeft.

Beveiliging

De bescherming van uw persoonsgegevens wordt serieus genomen. Daarom zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, te weten:

• Alle personen die namens Spiegel-Kind van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan

   geheimhouding daarvan;

• We hanteren een gebruikersnaam en/of wachtwoordbeleid op al onze systemen

• Schriftelijke gegevens worden zorgvuldig opgeborgen;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technischeincidenten;

• Onze website(s) en bestanden staan op beveiligde servers en maken gebruik van een beveiligde verbinding.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, aan te vullen en te laten verwijderen. U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of indien gewenst direct aan een andere partij. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.  

Bovengenoemde rechten zijn niet onbeperkt. Het is mogelijk dat Spiegel-Kind een wettelijke bewaartermijn moet naleven voor bijvoorbeeld de Belastingdienst. In dat geval is het voor Spiegel-Kind wettelijk gezien niet toegestaan bepaalde gegevens te verwijderen, ook al verzoekt u hierom. In een dergelijk geval zullen we alleen de mogelijke gegevens uit het dossier verwijderen, de overige gegevens verwijderen we na de verjaringstermijn.

Een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering kunt u indienen via privacy@4kids.nl.

Klachten

Klachten over het niet juist uitvoeren van het privacybeleid kunnen via de reguliere klachtenprocedure van Spiegel-Kind worden geuit. Daarnaast hebt u het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw kind in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
© 2021 | Spiegel-Kind | Kvk.: 73884243